Biegniemy po tandem

Bieg odbędzie się na dystansie 5000 m, po nawierzchni asfaltowej, wokół kompleksu Arkonka. Wyjątkowość tego biegu polega na tym, że zawodnicy biegną w parach przewiązani za ręce wstążką. Ponadto osoby, które wyrażą chęć (jedna osoba w parze) mogą biec z opaską na oczach. Zawodnicy wysyłając zgłoszenie do biegu mogą wyznaczyć w zgłoszeniu osobę towarzyszącą lub zgłosić się bez pary. W drugim przypadku przed startem odbędzie się losowanie i dobór zawodników w duety niezależnie od płci. W zgłoszeniu proszę zamieszczać informację o ewentualnym starcie w przepasce na oczach.

 

REGULAMIN

I CHARYTATYWNEGO SZCZECIŃSKIEGO BIEGU TANDEMOWEGO „BIEGNIEMY PO TANDEM”

 SZCZECIN LAS ARKOŃSKI –10 MAJA 2015 R.

 

I. CEL BIEGU:

 

 1. Propagowanie idei „Biegam –Pomagam”;
 2. Integrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem biegowym;
 3. Propagowanie idei uprawiania sportu wśród osób niepełnosprawnych;
 4. Popularyzowanie biegania jako zdrowego sposobu życia;
 5. Uatrakcyjnienie oferty imprez sportowych w Mieście Szczecin;
 6. Zebranie środków na zakup tandemu.

O BIEGU :

 

Bieg odbędzie się na dystansie 5000 m, po nawierzchni asfaltowej, wokół kompleksu Arkonka.
Wyjątkowość tego biegu polega na tym, że zawodnicy biegną w parach przewiązani za ręce wstążką. Ponadto osoby, które wyrażą chęć (jedna osoba w parze) mogą biec z opaską na oczach. Zawodnicy wysyłając zgłoszenie do biegu mogą wyznaczyć w zgłoszeniu osobę towarzyszącą lub zgłosić się bez pary. W drugim przypadku przed startem odbędzie się losowanie i dobór zawodników w duety niezależnie od płci. W zgłoszeniu proszę zamieszczać informację o ewentualnym starcie w przepasce na oczach.
W biegu wezmą udział osoby niewidome i głuchoniewidome wraz  z Tłumaczem-Przewodnikiem lub osobą, która wyrazi chęć na bieg z podopiecznymi Zachodniopomorskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, oraz przejdzie wcześniej odpowiednie szkolenie. O szkoleniach będziemy informować na bieżąco na stronie biegu.
Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas pary. Pierwsze trzy pary otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale i wezmą udział w losowaniu nagród.
Dla pierwszych 150 zapisanych i opłaconych zawodników, przewidziane są pamiątkowe koszulki.
Po biegu odbędzie się spotkanie integracyjne na Polanie Czerwonej. Podczas spotkania, będzie możliwość poznania elementarnej wiedzy na temat funkcjonowania osób głuchoniewidomych.
Bieg ma charakter charytatywny. Cały dochód z biegu oraz zbiórki publicznej, przeznaczony zostanie na zakup roweru tandemowego dla osób głuchoniewidomych z Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

 

II. ORGANIZATOR

 

ZACHODNIOPOMORSKA  JEDNOSTKA  TOWARZYSTWA  POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM

Al. Wojska Polskiego 63
70-476 Szczecin
 piętro III, pok.3/30

W partnerstwie z Gminą-Miasto Szczecin
(bieg jest współfinansowany ze środków Gminy – Miasta Szczecin)

 

III. TERMIN i MIEJSCE

 

 1. Bieg odbędzie się – 10 maja 2015 r. w godz. 11.00-12.00
 2. Miejsce startu i mety: okolice wejścia na kąpielisko „Arkonka”.
 3. Odbiór numerów startowych i ewentualna rejestracja  w godzinach od 9.00 do 10.30 przy starcie biegu.
 4. Po biegu omówienie wyników i wspólny odpoczynek odbędzie się na Polanie Czerwonej w godz. 12.00-14.00

 

IV. TRASA, DYSTANS

 

 1. Trasa prowadzi alejami parkowymi (droga asfaltowa) wokół infrastruktury kąpieliska miejskiego „Arkonka”.
 2. Bieg rozegrany zostanie na dystansie – 5000 m po betonowej trasie oplatającej kąpielisko Arkonka.
 3. 3Pomiar czasu wykonany zostanie stoperem .

Wszystkie aktualne informacje dotyczące biegu dostępne będą na stronie
http://www.zachodniopomorskie-tpg.blogspot.com

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby pełnoletnie ,które dopełniły formalności zgodnych z regulaminem biegu.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu wyłącznie pod opieką dorosłych za ich pisemną zgodą.
 3. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są akceptować i przestrzegać regulaminu biegu.
 4. Ze względu na charakter biegu nie jest  dozwolony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, wózkach, z kijami Nordic Walking i trekkingowymi oraz biegnących ze zwierzętami z zastrzeżeniem obowiązku zachowania szczególnej ostrożności na trasie biegu.
 5. Bieg odbędzie się w parach. Osoby biorąc udział w biegu biec będą dwójkami połączone wstążką. Zawodnicy zgłaszają się w parach lub indywidualnie. Gdy zawodnik zgłosi się sam zostanie losowo połączony w parę przez organizatora.

 

VI. ZGŁOSZENIA I DAROWIZNA STARTOWA

 

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą poprzez wysłanie danych osobowych, do dnia 25 kwietnia 2015 r. w tym: imienia  i nazwiska drogą mailową na adres: a.podgorna@tpg.org.pl bądź w dniu biegu w godz. 9.00-10.30 w biurze zawodów, przy czym limit przyjęć do biegu wynosi 200 zawodników, a pierwszych 150 zawodników otrzyma pamiątkowe koszulki startowe.
 2. Darowizna tartowa wynosi 20 zł od osoby lub więcej, według uznania.

 

Osoby zgłaszające się do biegu powinny dokonać wpłaty na konto bankowe:

30 1050 1142 1000 0090 3030 0900
Stowarzyszenie Travelling Inspiration
ul. Zielona 22B/30
32-500 Chrzanów

wpisując w tytule imię i nazwisko zawodnika/zawodników, rozmiar koszulki oraz hasło: Darowizna na tandem.
W przypadku, gdy limit zawodników nie będzie wyczerpany istnieje możliwość zapisu w dniu biegu w biurze zawodów, od godz. 9:00-10:30.


Pierwszych 150 zawodników otrzyma koszulki startowe, którzy zarówno zgłoszą się do biegu, jak
i dokonają darowizny startowej.

 


VII. KLASYFIKACJE, NAGRODY

 

 1. Klasyfikacji nie prowadzi się.
 2. Każda osoba, która ukończy bieg, zostanie uczestnikiem konkursu, w którym będą przyznawane nagrody. Konkurs będzie polegał na losowaniu nagród. Uczestnik biegu może otrzymać tylko jedną nagrodę w konkursie. Aby otrzymać nagrodę, należy uczestniczyć osobiście podczas trwania konkursu oraz ogłoszenia wyników, które odbędzie się po biegu podczas ogniska integracyjnego na Polanie Czerwonej. Każdy uczestnik, który ukończy  bieg, będzie miał równe szanse na otrzymanie nagrody.

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 

 1. Bieg odbędzie się po trasie, wiodącej alejami parkowymi.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób na trasie biegu.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu w związku z tym w interesie Uczestnika jest ubezpieczenie się od w/w następstw  w dostępnych na terenie Polski Towarzystwach  Ubezpieczeniowych.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Po biegu przewiduje się organizację spotkania integracyjnego, na którym zawodnicy na podstawie otrzymanego numeru startowego otrzymają posiłek regeneracyjny, napój.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Zabrania się prowadzenia w obrębie biegu , działalności handlowej oraz  reklamowej nie uzgodnionych z Organizatorem.
 4. Organizator nie gwarantuje otrzymania numerów startowych dla osób wpisujących się na listę startową w dniu biegu. Obowiązuje Limit uczestników biegu – do 200 osób.
 5. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien  bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze  zawodów.
 6. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb  wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w  materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 7. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników biegu zgodnie z  wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

XI. SPRAWY RÓŻNE

 

    Galeria zdjęć będzie dostępny na stronach organizatora, każdy z uczestników biorąc udział w biegu godzi się na ich publikowanie.  
    Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.

 

Oświadczenie zawodników:
Informuję, że znam powyższy regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.


Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem biegu:

Danuta Kłaczyńska tel. 508-322-318

Anna Podgórna tel.509-625-442

Ostatnio zmieniany %PM, %27 %794 %2015 %20:%Maj